วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

แนวปฏิบัติในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียน


เพื่อให้แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เป็นแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีตัวชี้วัดคุณภาพ ดังนี้
1. เป็นแผนปฏิบัติการที่อยู่ในกรอบกลยุทธ์ ที่มั่นใจแล้วว่าจะผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. เป็นแผนปฏิบัติการที่ไม่มีจุดอ่อนทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวข้างต้น
3. เป็นแผนปฏิบัติการที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วว่า จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
หรือ นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น: